Да ПРОвокираш зелено бъдеще

ПроКредит Банк подкрепя готовността на бизнеса да инвестира в устойчиви и ефективни проекти и насърчава спазването на ESG стандартите. 30% от общия кредитен портфейл на банката вече е зелен

Първият офис на ПроКредит Банк, захранван със зелена енергия, започва да действа преди близо четири години. В началото на 2019 г. банката пуска в експлоатация 20 kW фотоволтаична инсталация за производство на електроенергия за собствено потребление на покривното пространство на нов офис в Пловдив. Положителното въздействие върху околната среда от тази инвестиция се изразява в спестяване на 13 тона въглеродни емисии годишно.

Като част от политиките за устойчивост на ПроКредит Груп този проект е в унисон с още много инициативи – от максимална дигитализация на вътрешните процеси, през сертификация на централната сграда на банката в София като 100% въглеродно неутрална и оборудване на цялата ѝ клонова мрежа с LED осветление, до организация и подмяна на автопаркът с електрически автомобили и други активности.

Това са само част от вътрешните проекти, с които ПроКредит Банк успешно участва в изграждането на по-зеленото бъдеще на бизнес средата у нас.

Устойчив преход отвътре навън

Христо Червенаков е част от екипа на ПроКредит Банк от 2007 г. и в момента е Експерт Връзки с клиенти Средни предприятия. През последните години развива отлична експертиза във финансирането на зелени проекти като опита му допринася за успешното консултиране на клиенти в различни сфери на бизнеса.

Примерите за вътрешната трансформация на банката включват и продължаващото изграждане на фотоволтаични централи за производство на електрическа енергия за собствено потребление и насърчаване на използване на ел. автомобили. Освен че над 70% от автопарка на ПроКредит Банк се състои от електрически коли, през 2022 г. компанията дарява на свои клиенти зарядни станции за ел. автомобили, които те да монтират в техните бизнес обекти с ангажимент от тяхна страна да предоставят възможност за използване от всеки желаещ.

Зелената трансформация на банката се разраства навън чрез програми за подкрепа на бизнес организациите в прехода им към пестящи ресурсите ефективни производства и изпълнение на ESG практиките, свързани с отговорно екологично, социално и корпоративно поведение.

Зелени бизнес инвестиции: тенденциите

Безспорно готовността на бизнеса за инвестиции в устойчиви проекти нараства, показват данните на ПроКредит Банк. „Първоначално фокус върху тях се наблюдаваше повече от страна на по-големи компании, извършващи тези инвестиции с цел да отговорят на очакванията и изискванията на техните партньори, клиенти и доставчици. Но през последните две години тази тенденция важи и за по-малките компании“, обяснява Христо Червенаков. „В днешно време все повече мениджъри, независимо от мащаба на бизнеса, обръщат внимание на необходимостта от инвестиции в устойчиви проекти.“

Примерите за ориентирането на българския бизнес към зелени проекти са много. От силно предпочитаните напоследък инвестиции в системи за производство на енергия от ВЕИ към предпочитанията на бизнеса могат да се добавят инвестиции в ел. автомобили, във високотехнологични машини и оборудване, селскостопанска техника, както и в енергийно ефективни сгради, сочат анализите на ПроКредит Банк. „Чрез тези инвестиции бизнесът у нас подобрява опазването на околната среда, като намалява употребата на изкопаеми горива и ресурси и отделянето на вредни емисии и газове в атмосферата. Спомага за опазването на водите и почвите“, коментира Христо Червенаков.

В период на инфлация и високи цени на ресурсите, зелените инвестиции повече помагат на бизнеса отколкото да го затрудняват, смята експертът на ПроКредит Банк. “При постоянно растящи преки и косвени разходи една компания може да запази и дори да повиши конкурентоспособността на своите продукти именно чрез инвестиция във високотехнологични и ниско енергийни производствени мощности“, коментира Христо Червенаков. Пример за това е инвестиция в нова производствена линия, чрез която могат да се произведат повече единици продукт за същото време с изразходване на по-малко енергийни ресурси, с оглед на това, че новата производствена линия има по-добри показатели за енергийна ефективност. Не на последно място новата инвестиция води до по-добро качество на продукта и в допълнение намалява разходите за брак“, уточнява експертът.

В определени случаи зелените инвестиции изискват и преоценка на приоритетите. Ако начертаният преди две години средносрочен бизнес план на една компания включва разширяване на производствените мощности чрез строителство на нов цех, сега тези цели би следвало да се преразгледат с оглед настоящите по-високи цени за енергия. Може би на този етап инвестиция в автономна ВЕИ система би била по-оправдана, защото ще намали значително енергийните разходи за текущото производство. В случай, че едновременното извършване на двете инвестиции е непосилно за компанията приоритетите следва да бъдат пренаредени, коментира експертът на ПроКредит Банк.

По думите му инвестициите в устойчиви зелени проекти допринасят и за развитието на по-добра работна среда, повишаваща социалния статус на персонала и неговата удовлетвореност. Това в крайна сметка прави компанията предпочитан работодател.

Устойчиво финансиране

В края на 2015 г. експозицията по кредитите, определени като „зелени“, представлява 12% от общия кредитен портфейл на ПроКредит Банк. Към момента зелените кредити са повече от 30% от общия кредитен портфейл на банката, като очакванията са до края на 2022г. те да надвишат този дял, сочат данните на банката. Това красноречиво показва към какви бизнес проекти и инициативи ПроКредит Банк насочва финансиране и как използва средствата, привлечени от вложителите си.

„В работата си имаме случаи, в които собственици на бизнеси кандидатстват за финансиране на проект без дори да осъзнават, че той е напълно „зелен“. Тук е ролята на ПроКредит Банк – да даваме насоки на клиентите си и всекидневно да ги консултираме с полезна за тях информация за услугите, подкрепящи необходимостта от зелен преход“, обяснява експертът на ПроКредит Банк.

Банката предлага кредитни продукти за финансиране на стандартни и нестандартни зелени проекти.

Стандартните включват например изграждане на фотоволтаични централи или кредит „екомобилност“ с цел покупка на ел. автомобили. Тези услуги ПроКредит Банк предоставя на преференциални условия като финансови показатели и при облекчена процедура за кандидатстване и обработка.

Нестандартните зелени бизнес инвестиции се оценяват индивидуално. Обикновено това са по-сложни проекти, които изискват повече калкулации, доказващи ефекта от дадена инвестиция в екологичен аспект и определянето на инвестицията като такава. Пример за това може да бъде инвестиция в нова машина, за която трябва да се изчислят производственият ѝ капацитет, разходът ѝ на енергия и други показатели, като същите се сравнят с текущо ползвания машинен парк.

В централното управление на ПроКредит Банк има създаден отдел, специализиран в проекти по опазване на околната среда. Експертите в него следят пазара, разработват различни решения и оказват съдействие на цялата клонова мрежа с цел идентифициране на всяка една зелена инвестиция и определянето ѝ като такава.
Всеки бизнес проект, определен като зелен – без значение дали е стандартен, или не, – получава отстъпки в цената на финансирането от страна на ПроКредит Банк.

ESG банкиране

По отношение на ESG практиките (или спазваните от страна на бизнеса стандарти за екологично, социално и корпоративно управление) ПроКредит Банк има ясна политика. „Независимо от целта на кредита и дейността на клиента, неизменна част от документите при обработката на всяко искане за финансиране е попълването на т.нар. Environmental and social assessment report – и разглеждането му от кредитен съвет.

В този документ се попълва информация в два аспекта: социален, който касае отговорността на компанията по отношение на условията на труд, и екологичен – в него се проследява какъв е оставяният от бизнеса негативен отпечатък върху околната среда.
Експертите на ПроКредит Банк проследяват разполагат ли фирмите с всички разрешителни и лицензи за дейността си, какви природни ресурси използват, как третират опасни вещества и отпадъци, отпадните води и много други фактори.

„Не един са случаите, при които клиент е получавал отказ на искане за финансиране – не заради финансовото състояние на компанията, а поради незадоволително представяне по отношение на ESG стандартите и практиките”, коментира Христо Червенаков.
В определени случаи в договорите за банков кредит ПроКредит Банк поставя дори допълнителни условия, свързани с подобрение на практиките, свързани с ESG стандартите, които компанията следва да покрие в определен срок и чието стриктно изпълнение експертите на банката проследяват като част от ангажимента на финансовата институция за екологична и социална отговорност.

Практическото измерение на този процес има ясна дефиниция и тя е свързана с оценката на риска от неспазването на добрите екологични и социални практики. Представете си предприятие, което излива отпадните си води в местната река и с времето цялото биоразнообразие в нея изчезва. Заради предизвиканата екологична катастрофа, компанията получава забрана да осъществява дейност от съответните институции. В този случай сбъднатият екологичен риск се е превърнал и в кредитен риск за банката.

За да се предотвратят подобни бедствия, зеленото кредитиране ще бъде движеща тенденция в банковия сектор в следващите години.
Наред с пълната дигитална трансформация и вътрешен преход към устойчиви процеси, зелената мисията на ПроКредит Банк е да подкрепи бизнеса в стратегиите му за повишаване на ефективността чрез най-подходящите финансови услуги за инвестиции в устойчиви проекти за зелено бъдеще.