Декарбонизация и устойчивост: Опитът на бизнеса и предизвикателствата пред минната индустрия в зеления преход

В периода 20-22 юни 2023 година се проведе третото издание на най-големия форум за Зеления преход в страните от Централна и Източна Европа – Green Transition 2023, организиран от dir.bg. Поредното издание разшири диалога за необходимостта от коопериране и свързаност на страните от Централна и Източна Европа в прехода към нисковъглеродни икономики и устойчиво развитие, постави във фокуса на обществения дебат обмяната на добри практики и водещи решения в контекста на Зелената трансформация от сферата на индустриите, зеленото финансиране и развитието на иновациите. Организатори и участници изтъкнаха вярата си, че Зеленият преход създава възможности за просперитет и сигурност на България, за устойчива трансформация и модернизация на икономиките на страните от ЕС, както и за повишаване на конкурентоспособността и на доходите на гражданите.

Зеленият преход в действие: Устойчивост и иновации в минната индустрия

Като представител на минната индустрия, която е в основата на веригата на доставки и ключов сектор за осигуряване на суровините за зелената трансформация, Константина Градева-Василева, директор „Устойчиво бизнес развитие“ очерта опита и резултатите на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ по пътя на декарбонизация и устойчивост. В изказването си тя посочи, че рудник „Челопеч“ е пример за преход, превърнал дружеството от остаряло и амортизирано предприятие до рудник от световна класа, използващ най-съвременните и иновативни методи за производство. Благодарение на инвестираните средства в модернизация на производството данните показват, че въглеродния отпечатък на рудник „Челопеч“ е сред най-ниските измежду компаниите, с които се сравняваме в бранша.

Участниците в панела, представляващи големите индустриални производители в България, се обединиха в мненията си, че тежката индустрия успява бързо да се адаптира към новите европейски зелени условия и изисквания за декарбонизация и с готовност инвестира значителни средства. Адаптацията обаче може да премине сравнително плавно само ако бизнесът и държавата гледат в една посока.

„Отговорността е новият световен акцент и освен грижата за здравето и безопасността на служителите и общността, грижата за околната среда, биоразнообразието и климата става все по-значим елемент при управлението на производството и инвестициите в устойчивост. В „Дънди Прешъс Металс България“ вече имаме значителен опит, който се оценява положително от различни рейтингови агенции и анализатори. За успеха ни като компания значение има както разбирането, че разкриването на ресурси зависи от инвестициите в технологии и знания, но и фактът, че се случва чрез взаимодействието с природната среда, в която всеки от нас планира и гради бъдещето си. Колкото по-добра симбиоза постигаме, толкова повече просперираме заедно.“

В изказването си Константина направи обзор на изминатия път и постиженията. Тя отбеляза, че по темата що е то въглероден отпечатък, как се изчислява, какви мерки могат да се прилагат, за да го намалим се работи още от 2011 г., а през 2022 г. компанията е поела ангажимент да намали абсолютните си нетни емисии на парникови газове в нива 1 и 2 с 37.5% до 2035 г. спрямо базова година 2020 и да постигне нулеви нетни емисии до 2050 г.

„Първият поет ангажимент в „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ беше до 2020 година дружеството да намали специфичния си отпечатък с 20% спрямо базовата година 2009. Още през 2012 г. обаче, с изграждането на подземния трошачен комплекс и система за транспорт на рудата до повърхността с гумено-транспортни ленти, значително намалихме консумацията на дизелово гориво за извоз на добитата руда; през 2014 г. изградихме собствено товарище за концентрат и към края на 2022 година сме постигнали намаление с 28 % на тон руда. Така уверено атакувахме намалението на ниво 1. От 2020 г., подвластни на появилите се на пазара по-зелени автомобили, започнахме поетапна подмяна на леките ни дизелови автомобили с бензинови хибриди, като през последните 3 години сме подменили 17. Ефектът от хибридните автомобили върху въглеродния отпечатък, макар не толкова съществен намалява въздействието ни със средно около 4 тона CO2 на година. Понастоящем в ход е пилотният ни проект по отношение консумацията на дизел, а именно тестване в подземна производствена среда на 3 електрически минни машини – сонда, товарач и камион. Сондата вече е в производство, а другите две машини очакваме до края на 2023.

По отношение на ниво 2, което е свързано с потреблението на електроенергия, благодарение най-вече на ефективното управление на водите в оборот, от 2004 година до 2022 година консумацията на електроенергия е намаляла с 16 % на тон добита руда.“

Като най-предизвикателно Константина посочи постигане на резултати в ниво 3 на емисиите, което включва в себе си редица компоненти като например закупуване на суровини и материали, транспорт на готова продукция и много други, върху които компанията няма пряко влияние.

Вместозаключение

„Макар да е трудно, през 2022 година успяхме да договорим по-изгодна доставка на един от най-големите ни консумативи за Челопеч – цимента. Използваме го за запълнение на отработените пространства в рудника, като правим средата по-благоприятна, както за условията на труд под земя, така и по-устойчива за околната среда на повърхността. Договорихме закупуването на „зелен“ цимент, чрез използването на който на годишна база ще намалим ниво 3 с 5 100 тона.“ – отбеляза в края на изказването си Константина.

Тя подчерта, че на двете дружества в България предстои още много работа с партньори и доставчици, с които да се отговори на тенденциите и очакванията за по-зелен бизнес, но вярва, че всеки бизнес, както и взаимоотношенията между хората, се крепи на доверието, на спазването на ангажиментите и на припокриването на думите с дела.

Видео с цялата дискусия: